Прием в НШМ през 2020 година

За поредна година Школата обявява ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици от средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС. Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2018/19 година и първия учебен срок на учебната 2019/20 година (напр. разпечатка от електронен дневник).

Срокове:
1. Период за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ - от 10 февруари до 16 март 2020 г. включително, на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4, или сканирани по електронен път на адреси nbschool@nbschool.eu или nbs@techno-link.com
2. Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 18 март 2020 г.
3. Период на записване на новоприетите ученици - от 19 до 27 март 2020 г. При записване от новоприетите курсисти се изискват 2бр. снимки паспортен формат и вносна бележка (платежно нареждане) за платена административна такса в размер на 30 лева.
4. Планирано начало на учебните занятия - 28/29 март 2020 г.
Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция ПРИЕМ и в ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА РАБОТА В НШМ