Заедно за насърчаване на младежката заетост

EEA and Norway Grants

На Международния ден на приятелството на ООН стартира официално Списание за младежка заетост, което ще споделя успехи от дейности и инициативи, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия. Близо 200 институции от 26 европейски държави, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултати от своите инициативи, насочени към борба с младежката безработица в Европа.

Стартирано на 30 юли, списанието за младежка заетост (https://youthemploymentmag.net) ще функционира като източник за съдържание от всички проекти, изпълнявани по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Редакционният му екип се състои от експерти, изпълняващи самите проекти, които редовно разработват материали за напредъка и резултатите от всеки проект. Платформата е създадена от Управляващия орган, съставен от JCP Italy и Ecorys Polska.

Горещите въпроси на Европа

Според последни данни, представени в базата данни на Евростат , приблизително 15 милиона млади хора на възраст 20-34 години не са ангажирани в заетост, нито в образование и обучение (NEET) в ЕС-28 през 2018 г. В Италия и Гърция, които са с най-високата младежка безработица, една четвърт от младите хора са извън пазара на труда. За насърчаване на устойчива и качествена младежка заетост в Европа, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия стартират през 2017 г. Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм в размер на 60 милиона евро. 26-те мащабни проекта, избрани да получат финансиране, сега реализират своите дейности, които имат за цел да помогнат около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат свои инициативи.

„Уязвимите младежи често попадат извън официалната система за образование и обучение, както и на пазар на труда и има голяма нужда от иновативни решения, трансфер на добри практики и проучвания на въздействието върху това, кои действия са ефективни и кои не. 26-те проекта ще разработят, пилотират или адаптират почти 100 нови подхода, методи и практики, подчертавайки иновативния характер на Фонда за младежка заетост“, каза г-жа Grethe Haugøy, старши регионален експерт за Регионалните фондове и Глобалния фонд за социален диалог и достоен труд в Службата за финансов механизъм, Секретариата на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Една платформа отвъд границите

В сравнение с други инициативи, финансирани от механизмите на ЕИП и Норвегия, добавената стойност на Фонда за младежка заетост е неговата транснационална насоченост. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС, която отчита решаващата роля на регионите и трансграничното сътрудничество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки че обхватът на Фонда е огромен (проектните консорциуми обединяват 195 организации от различни сектори, покриващи дейността им в 26 държави), разпространението на резултати на ниво държави, в които се изпълняват проекти и притокът на информация отвъд границите среща значителни предизвикателства. Това е основната причина, поради която се създава обща комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Не случайно официалното стартиране на „Списание за младежката заетост“ съвпада с Международния ден на приятелството на ООН, тъй като консорциумите, които изпълняват проектите остават в хармонизирани, постоянни отношения помежду си, споделяйки добри практики и обменяйки опит.

Местни дейности, глобално въздействие

Новосъздаденото списание ще обобщи съдържание, подготвено по всички проекти: не само новини за текущите постижения и информация за техния напредък, но и по-дълги съществени статии и различни визуални материали. Освен това, непрекъснато актуализираният календар ще позволи на всички заинтересовани срани да следят събития и дейности, организирани от проектите в Европа.

„Онлайн списанието ще служи като платформа за вдъхновяване, свързване и повишаване на осведомеността сред младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн център за всички заинтересовани лица, участващи във Фонда“, заяви Raquel Torres Prol, мениджър комуникации на Фонда за младежка заетост в Службата за финансов механизъм, Секретариат на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Относно финансовите механизми за младежка заетост на ЕИП и Норвегия

• 60.6 милиона евро финансиране;
• 3 страни-донори – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
• Подкрепа на 26 транснационални проекта, които насърчават младежката заетост;
• Цели да достигне до дългосрочно безработните във възрастовата група 25-29 г. и така да допълни съществуващото финансиране от ЕС;
• Повече информация: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

За проект „Социални иноватори“, финансиран от Фонда за младежка заетост на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Проектът представя иновативен модел за едновременно преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с високия процент на младежка безработица и съответно ниската заетост в НПО сектора, което от своя страна представлява голяма загуба на човешки потенциал и пропуснати възможности за подкрепа на социалната трансформация, не само в партньорските страни – България, Словения и Хърватска, но и в целия Европейски съюз. В резултатът от проекта участниците ще получат подкрепа при създаването на работни места в социалния сектор, където придобитото от тях образование ще е от полза за бъдещото им развитие.