Ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието

В периода 14 август - 2 септември 2007 в НДЕК Ковачевци Националната школа по мениджмънт осъществи проект “Обучение на младежи по ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието, определени от Лисабонската стратегия за развитие на ЕС”.

Дейностите по проекта бяха финансирани от Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Програмата на обучението съдържаше лекционен курс, тренинги по групи, презентации и дискусии по темата за ключовите компетенции, които са утвърдени от Европейската комисия като условие за активно участие на европейските граждани в изграждане на общество на знанието. Учениците от НШМ имаха възможността да подобрят съществуващите и да придобият нови знания относно промените, които съпровождат присъединяването на България към ЕС и новите образователни и обучителни възможности на европейско ниво.

Работихме върху развитието на следните умения и качества: комуникативни умения; решаване на конфликти; работа в екип; управление на времето; гъвкавост; толерантност. Всички участници в обучението получиха сертификати, които бяха връчени официално на 22 септември 2007г.