Заключителен семинар

На 14 ноември 2008 г. в голямата конферентна зала на УНСС беше проведен заключителен семинар за обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на обществената поръчка, възложена от страна на Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС с предмет “Повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”, спечелена и изпълнена от Института за следдипломна квалификация при УНСС, съвместно с Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт. В продължение на една година – от януари до ноември 2008 г., в София и други 13 областни центрове и градове бяха организирани 15 обществени дискусии, конференции, многостранни срещи, семинари и кръгли маси, в които участваха 839 души от цялата страна. Проведоха се и 28 курса за обучение с участието на представители на централната и местната власт, на академичната общност, на неправителствени организации, бизнеса, културни институции, журналисти, студенти и ученици. Участниците в обученията (440 души) получиха сертификати за усвоени знания и умения, свързани с разработването и управлението на европейски проекти и изискванията за спазване на екостандартите в Европейския съюз. В част от инициативите лично участие взеха 76 официални гости от Министерския съвет, депутати в Европейския парламент и Народното събрание на Република България, Представителството на Европейската комисия у нас, зам.-министри, областни управители, кметове, експерти от централните ведомства, общински съветници и други.
Снимки от семинара
Темите, анализите и изследванията, представени и обсъдени по време на проведените инициативи, са публикувани от Университетско издателство "Стопанство" в поредица от 16 брошури. Представяме на вниманието Ви някои от тях:

Рeформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите

Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двустранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция

Партньорство за европейска интеграция на Балканите

Приобщаване на българските граждани към европейските културно-исторически ценности

Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда

Европейската политика на съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова,Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)

Здравето и здравеопазването в Република България и страните от Европейския съюз

Възможности за обучение и мобилност в Европейския съюз

Ролята на медиите при работа по проекти, съфинансирани от ЕС

Политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите на ЕС

Значението на Eвростат и националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на ЕС

Повишаване на информираността на бългаските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС (заключителен семинар)